c2GO is onderdeel van de Info Support International Group

Info Support zelf bestaat reeds meer dan 25 jaar en is met meer dan 450 professionals in de Benelux een toonaangevende organisatie in softwareontwikkeling. Banken, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, GGZ instellingen, ministeries, woningcorporaties, gemeenten, we mogen ze allemaal tot onze klanten rekenen.

Ruim vijf jaar geleden is vanuit Info Support een nieuwe organisatie ontstaan puur voor het sociale domein in de gemeentemarkt.

Logisch ook, c2GO ontleent haar bestaansrecht uit jarenlange ervaring vanuit Info Support in de zorg-en overheidsmarkt. Als hofleverancier voor VECOZO en nu ook het Inlichtingenbureau hebben we onze kennis vanuit de AWBZ verder uitgebreid naar de zorgtaken die nu bij gemeenten liggen.

Daarvoor heeft c2GO software ontwikkeld die geschikt is om u als gemeente regie en verantwoordelijkheid daar te positioneren die voor gemeenten passend is. Al uw zaken omtrent WMO, Jeugd en Participatie regelt u met onze oplossingen.

Wiel-producten

Visie en Missie

Zorg dicht bij de burger, daar geloven wij in. Laagdrempelig, kostenverlagend, snel, op maat en beter! Dat is waar de zorg de komende jaren naartoe gaat. Burgers centraal, gemeenten in de regie, zorgaanbieders die hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Geen loze kreten, maar een ideaal beeld waarin we met zijn allen in moeten gaan geloven.

c2GO draagt hierin bij met haar oplossingen. Gemeenten zullen hun processen verder optimaliseren. Daarbij komt de software van c2GO goed van pas. Grip houden op de processen, erop kunnen sturen en verantwoording kunnen afleggen. Slim gebruikmakend van de standaarden voor de declaratie en facturatie, die verweven zijn in onze software. Met goede modulair opgebouwde oplossingen is iedere gemeente in staat regie te voeren op de zorgtaken. Standaardisatie in communicatie met de omringende zorgaanbieders hebben we hoog in het vaandel.

Kernwaarden

c2GO kenmerkt zich door passie, integriteit, vakmanschap en soliditeit. Er ontstaat toegevoegde waarde voor klanten wanneer vakbekwame mensen met veel passie, samen met u, die oplossingen kunnen maken die er toe doen. Meedenken, flexibel zijn, en samen ervoor zorgen dat we steeds een stap voor zijn op dat wat komen gaat. Daar staan wij voor!

kernwaarden

Waarom c2Go?

c2GO heeft een volledig geïntegreerd, modulair opgebouwd systeem ontwikkeld voor het sociaal domein van gemeenten. Door de inhoudelijke kennis van de markt, alsook de jarenlange ervaring in het zorgdomein maakt ons uniek. Ver doorgevoerde sturing op de controle van het financiële en administratieve proces richting zorgaanbieders maken dat u optimaal bent voorbereid op de veranderingen aangaande de decentralisaties. Daarnaast is Info Support, het moederbedrijf, specialist en toonaangevend in het koppelen van ingewikkelde administratieve systemen op de Nederlandse markt.

Oplossing c2GO

c2GO ondersteunt het totale Wmo Jeugd- en Participatieproces en biedt de mogelijkheid dit gehele proces te monitoren. Van de aanvraag, het cliëntgesprek, een eventueel onderzoek door derden tot aan de levering van de voorziening (product of dienst) door de (zorg)leverancier, vrijwilliger of mantelzorger en de facturering. Het geheel aan stappen, afspraken, kwalitatieve en kwantitatieve (financiële) informatie is te allen tijde opvraagbaar en geeft u hiermee een tool in handen die u in staat stelt optimaal te sturen.

c2GO biedt bovendien de ondersteuning voor de verantwoording van de gelden. Bovendien kan worden teruggekoppeld of de aan de zorgleverancier toegewezen burger ook daadwerkelijk is opgenomen.

Kortom:

 • c2GO ondersteunt en geeft inzicht in het gehele proces. Ook voor de toekomst.
 • Van zorgvraag naar zorgbehoefte; geen winkel maar goed gesprek.
 • Clientsysteem gericht.
 • Goede basis leidt tot hoge kwaliteit dienstverlening en doelmatiger inzet algemene middelen.
 • Lage uitvoeringskosten.
 • Realtime management- en stuurinformatie.
 • Geavanceerde factuurcontrole.

 Kernfunctionaliteiten van onze oplossingen:

 • Het ondersteunen van het principe één burger, één regisseur.
 • De gemeente en betrokken actoren [1] passend instrumentarium aan te reiken (o.a. cliënt-volg-functionaliteit, vraagverheldering, rapportages, sociale kaart, communicatie met netwerk, gegevensuitwisseling).
 • De burger als gelijkwaardige partner te positioneren en instrumentarium aan te reiken t.b.v. eigen regie.
 • Het opmaken van een integraal burgerprofiel.
 • Een brede behoeftebepaling in plaats van vraag gestuurd werken.
 • Vastlegging van het gesprek en het opstellen van een integraal ondersteuningsplan ter plaatse, bijvoorbeeld door het gebruik van een tablet.
 • Gebruik te maken van de kracht en het netwerk van de burger.
 • Duidelijke opvolging, overdracht, voortgang en signalering.
 • Uitgebreide realtime, dus actuele, voortgangsinformatie, managementinformatie en rapportages voor de gemeente zodat deze beter regie kan voeren.
 • Ontschotting aan de voorkant, doorgeleiding aan de achterkant.
 • Eigen omgevingen op één platform (bewoner, vrijwilligers, gemeente, netwerkpartners).
 • Monitoring en evaluatie van veranderingsprocessen en -projecten.
 • Geautomatiseerd waar mogelijk, handmatig waar nodig.
 • Flexibel, eenvoudig en intuïtief in gebruik.
 • In de ‘cloud’ dus overal beschikbaar, ook op de tablet/iPad.

 Waarom is dit voor u van belang?

 • Zelfregie door, en in zijn kracht zetten van, de burger.
 • Beter en directer contact tussen burger, gemeente en netwerkpartners.
 • Samenwerking bewoner, gemeente, vrijwilligers en netwerkpartners, zodat de dienstverlening beter is afgestemd op de behoefte en doelstellingen van de burger.
 • Alle relevante informatie in één oogopslag inzichtelijk.
 • Begrip door goede en duidelijke informatie.
 • Kortere doorlooptijden en daardoor snellere inzet van bijbehorende levering.
 • Bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid.
 • Gemak van samenwerken.
 • Betere leefomstandigheden door langer op een gezonde, gestructureerde en zelfstandige wijze mee te kunnen doen in de maatschappij.
 • Hogere doelmatigheid, effectiviteit, flexibiliteit en kwaliteit.
 • Minder bureaucratie, lagere uitvoeringskosten en lagere (zorg)kosten.
 • Gereed voor de toekomst: ondersteuning veranderingen in financiering, wet- en regelgeving en de continu veranderende situatie van de bewoner.

[1] Bijvoorbeeld arbeidsdeskundige, woningconsulent, zorgprofessional, jeugdzorgverpleegkundige, wijkagent, maatschappelijk werker, hulpmiddelenleverancier.

Meer weten over onze producten en werkwijze?
AAN DE SLAG